Manhattan

Huisregels

1. Minimale leeftijd is 18 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daarom vraagt.

2. Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.

3. Het passeren van de metaaldetector is verplicht.

4. Er geldt een visitatieplicht (ook voor tasjes) wanneer hierom gevraagd wordt door een beveiligingsmedewerker.

5. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan foto- of videocamera’s mee naar binnen te nemen.

6. Jassen dienen opgehangen te worden in de garderobe. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen die in de garderobe zijn opgehangen. Hetzelfde geldt voor de daar opgeborgen andere goederen alsmede voor goederen die in de jaszakken bewaard werden.

7. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

8. Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

9. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn. Met name streeft de organisatie een vrouw vriendelijke sfeer na.

10. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Manhattan is een club die zich richt op jonge en trendy bezoekers. Kleding moet passen binnen de gelijkgestemdheid die de club nastreeft.

11. Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen, danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen worden daarop aangesproken en wordt toegang (in het vervolg) geweigerd.

12. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

13. We houden ons het recht voor groepen te weigeren.

14. Door andere bezoekers als hinderlijk ervaren samenscholing van drie of meer personen in de locatie is niet toegestaan en kan –na een eerste waarschuwing- leiden tot verwijdering uit de locatie.

15. Bij wetsovertredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.

16. De in Manhattan gekochte munten geven slechts recht op consumpties bij Manhattan en blijven ten alle tijden eigendom van Discotheek Manhattan. Alleen bij Manhattan verkregen munten zijn geldige munten. Het is strikt verboden deze munten te verhandelen, van of aan derden te kopen of verkopen of deze te verveelvuldigen. Vervalsingen en niet geldige munten worden door Manhattan geweigerd of ongeldig gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het muntbedrag.

17. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen.

18. Het gebruik of verhandelen van (hard)drugs is streng verboden. Bij geconstateerd gebruik van (hard)drugs volgt verwijdering. Bij constatering van handel of het bezit van meer dan wettelijk toegestane hoeveelheden (hard)drugs wordt de politie ingeschakeld. In alle gevallen geldt dat de aangetroffen goederen in beslag genomen en overgedragen worden aan de politie.

19. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen- door de beveiligingsbeambte ingenomen en overgedragen aan de politie. De toegang tot de club wordt ook in het vervolg ontzegd.

20. Bij constatering van een strafbaar feit op heterdaad, dan wel kort nadat het feit is gepleegd, behoudt de organisatie zich het recht voor de dader aan te houden en over te dragen aan de politie.

21. Voor een ieders veiligheid wordt gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Een ieder die Manhattan bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend (bewijs)materiaal getoond worden aan derden.

22. Tijdens de clubnachten van Manhattan wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.). Een ieder die Manhattan bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.

23. De organisatie sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek aan Manhattan.

24. Wanneer u klachten heeft over de wijze waarop u tijdens een clubnacht van Manhattan door ons personeel bent behandeld, dan wel kritiek heeft over ons toegangsbeleid of op onze beveiligingsmedewerkers, dan kunt u die binnen 3 werkdagen schriftelijk melden bij de directie van Manhattan. Klachten die niet binnen deze termijn schriftelijk bij ons zijn gemeld nemen wij niet meer in behandeling.

25. Wij vragen u ons beveiligingspersoneel te waarschuwen wanneer u ziet dat iemand onwel is geworden. De beveiligingsmedewerker kan er voor zorgdragen dat er eerste hulp verleend wordt.

26. Wij vragen u ons beveiligingspersoneel te waarschuwen wanneer u problemen of misdragingen constateert bij andere aanwezigen. Grijp nooit zelf in!

27. Op diverse plaatsen in ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(A) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf sluit aansprakelijkheid uit voor nadelige gevolgen of beschadiging die hierdoor wellicht (op korte of lange termijn) aan uw gehoor kan optreden. Het verblijf in Manhattan geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Om risico’s te beperken adviseren wij u om –net als ons personeel- oordopjes in te brengen.Geplande activiteiten

Datum Van Tot Activiteit Prijs
Geen evenementen op deze locatie